จุดเน้นที่ 7  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

1. สภาพปัจจุบัน
          1.1 โรงเรียนบ้านท่าผักชีดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามที่กระทรวงกำหนดพร้อมรับการประเมิน 15  มาตรฐานของ สพฐ. โดยในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554โรงเรียนบ้านท่าผักชี ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1และมีผลการประเมินได้คะแนน 96.68 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินแสดงดัง ตาราง 1 ผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554


คะแนน 15 มาตรฐาน

คะแนนการบริหาร

รวม100 คะแนน

คะแนนประเมินบุคคล 500คะแนน

มฐ1

มฐ2

มฐ3

มฐ4

มฐ5

มฐ6

มฐ7

มฐ8

มฐ9

มฐ10

มฐ11

มฐ12

มฐ13

มฐ14

มฐ15

รวม45คะแนน

11จุดเน้น

การบริหาร

5

5

5

4.25

5

5

9.75

10

5

10

9

5

10

5

4.50

43.88

19

33.8

96.68

468

    จากตารางพบว่า มาตรฐานที่ควรพัฒนาคือ มาตรฐานที่ 4 7 11 และ 15 ซึ่งมีผลคะแนนยังไม่เต็ม
         1.2 โรงเรียนบ้านท่าผักชีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จาก สมศ.ในปีการศึกษา 2551 ผลการประเมิน พบว่า การศึกษาระดับปฐมวัย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 8 มาตรฐาน และระดับดีมาก 6 มาตรฐาน  การศึกษาระดับประถมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 11 มาตรฐาน และ ระดับดีมาก
3 มาตรฐาน

2. สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ควรพัฒนา
          2.1 จากผลการประเมินภายในของโรงเรียนบ้านท่าผักชีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตาม 15 มาตรฐาน ของ สพฐ. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554   พบว่า มีผลการประเมิน ได้คะแนน 96.68 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หากพิจารณาเป็นมาตรฐาน  พบว่า โรงเรียนบ้านท่าผักชี ได้รับคะแนนเต็ม จำนวน 11 มาตรฐาน จากทั้งหมด 15 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่มีผลคะแนนไม่เต็มอีก 4 มาตรฐาน ได้แก่
         มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (ได้คะแนน 4.25   จากคะแนนเต็ม 5.00)
         ปัญหา อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนยังขาดความเข้าใจในการจัดกิจกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ คิดสังเคราะห์
และเน้นผู้เรียนเป็น และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
NT,O-NETปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบ้านท่าผักชี ซึ่งกลุ่มสาระหลักบางสาระยังต่ำกว่าเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ตั้งไว้ ดังแสดงตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2553

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
รร.

เป้าหมาย ปี 2553
สพป.

 

ผลพัฒนา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

69.52
70.95
66.19

55.00
57.00
55.00

+14.52
+13.95
+11.19

รวมเฉลี่ย

68.88

55.66

13.22

          จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น 14.52 คณิตศาสตร์  13.95  วิทยาศาสตร์ 66.19

ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2553

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
รร.

เป้าหมาย ปี 2553
สพป.

 

ผลการพัฒนา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ

27.16
57.79
54.21
87.05
34.74

48.00
48.00
49.00
44.00
43.00

-20.84
+9.79
+5.21
+43.05
-8.26

รวมเฉลี่ย

52.19

46.40

5.79

       จากตารางที่ 2  พบว่า คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 วิชาภาษาไทยลดลง -20.84  คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น +9.79  วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น +5.21 ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น +43.05  สังคมศึกษาฯลดลง -8.26
         มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ได้คะแนน 9.75 จากคะแนนเต็ม 10 )
ปัญหา ครูผู้สอนยังขาดการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับครูย้ายบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ได้คะแนน 9.00 จากคะแนนเต็ม 10)
        ปัญหา
             1.โรงเรียนบ้านท่าผักชีมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสมทั้งนี้โรงเรียนบ้านท่าผักชียังมีห้องที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ไม่เพียงพอและไม่มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
             2.ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านท่าผักชีอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เข้าสู่มาตรฐานของห้องสมุด 3D ซึ่งทางโรงเรียนบ้านท่าผักชียัง
ไม่มีครูที่มีความรู้ความชำนาญด้านบรรณารักษ์
             3. การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 
             4.การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษายังไม่หลากหลายและทั่วถึง

         มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
(ได้คะแนน 4.50 จากคะแนนเต็ม 5)
          ปัญหา โรงเรียนบ้านท่าผักชีมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวครูผู้สอนยังไม่ได้กิจกรรมแต่ละโครงการให้บูรณาการกับความรู้ทักษะด้านวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          2.2 จากผลการประเมินภายนอกในรอบที่2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านท่าผักชีควรพัฒนาในดังนี้
               1. ด้านผู้เรียนปฐมวัย สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆผู้เรียนประถมศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
               2. ด้านครูปฐมวัย สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนรู้ และสามารถนำผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมาปรับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ครูประถมศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาครให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ
              3. ด้านผู้บริหารปฐมวัย ผู้บริหารควรพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาและสถานศึกษาควรพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารประถมศึกษา ผู้บริหารควรมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้บริหารควรพัฒนาสถานศึกษา ให้มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
   1. ประชุมวางแผน
   2.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าผักชี
   3.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกของสถานศึกษา

   4.  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   5.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

   6. ดำเนินงานโครงการกิจกรรม ดังนี้
          6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
 การพัฒนาสื่อประกอบการสอน การจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานและวิธีการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนของ
โรงเรียนบ้านท่าผักชีให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผลมีความรู้ความสามารถและทักษะท
ี่จำเป็นตามหลักสูตร
                 1) เข้ารับการอบรม

                 2) ศึกษาดูงาน

         6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
                6.2.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ
                         - ค่ายภาษาอังกฤษ

                           - ค่ายอาเซียน

                6.2.2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

                6.2.3 กิจกรรมห้องสมุด

                6.2.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                6.2.5 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                        -  กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิตอนเย็นทุกวันจันทร์ ปลูกฝังผู้เรียนมีความรักต่อชาติ ศาสนา


                        - กิจกรรมทำความสะอาดวัด ก่อนวันพระทุกๆวันพระ ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                        - กิจกรรมทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนา ปลูกฝังให้เกิดความรักต่อความเป็นไทย และประเพณีที่ดีงามของชาติไทย


                         - กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับการเสียสละและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

          6.3 ส่งเสริมให้ครูโรงเรียนบ้านท่าผักชี จัดทำคลังข้อสอบ ทุกกลุ่มสาระหลัก เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดสอบ  O-NET , NT ,  LAS

          6.4 ส่งเสริมให้คณะครู มีการนำข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินระดับชาติ มาวิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

          6.5 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประชุมผู้ปกครอง การประชุมบุคลากรครูอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าผักชี เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านท่าผักช
ีให้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้   รวมทั้งการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละเดือน ส่งให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
ได้รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
                   - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประชุมผู้ปกครอง และคณะครู

                   - จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละเดือน ส่งให้กับผู้ปกครอง

 

           6.6 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย จุดเน้นแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมสถานศึกษาและมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น

                  - นิเทศน์ติดตามการดำเนินงาน

                         - รายงานผลโครงการ กิจกรรมพิเศษ


           6.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลกรครูได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซี่ยน
 เพื่อทำให้บุคลากรครูสามารถจัดด้านการจัดกิจกรรมการเรียนสอนที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อม
ในก้าวสู่สังคมอาเซี่ยนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

          6.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนำผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
 แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  7. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  8.  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

4.  ผลการดำเนินงาน

          4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
              4.1.1 บุคลากรครู ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรครูทั้งหมดได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
              4.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
              4.1.3 นักเรียนร้อยละ 68 มีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อนำเงินที่ได้มาที่ได้มาใช้จ่ายระหว่างเรียน
              4.1.4 บุคคลกรครู ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรครูทั้งหมดได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซี่ยน
เพื่อทำให้บุคลากรครูสามารถจัดด้านการจัดกิจกรรมการเรียนสอนที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในก้าวสู่สังคมอาเซี่ยนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง           
              4.1.5 บุคคลกรครู จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนำผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียน มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      
     4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
             4.2.1 โรงเรียนบ้านท่าผักชี มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระหลัก เพื่อให้โรงเรียนมีแนวข้อสอบ ในการดำเนินการจัดสอบ O-NET , NT , LAS
             4.2.2 โรงเรียนบ้านท่าผักชีมีการนำข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินระดับชาติ มาวิเคราะห์ เพื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)   หรือผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) มากกว่าปีที่ผ่านมา
             4.2.3 โรงเรียนบ้านท่าผักชีมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอตลอดจนมีการเชิญวิทยกรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             4.2.4  คณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย จุดเน้นแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมสถานศึกษาและมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น
             4.2.5 โรงเรียนบ้านท่าผักชีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยภายนอก ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำมาสนับสนุน นอกจากการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านท่าผักชีให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
4.2.6 โรงเรียนบ้านท่าผักชีมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงกำหนดพร้อมรับการประเมิน 15 ,มาตรฐานของ สพฐ
4.2.7 โรงเรียนบ้านท่าผักชีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเทียบเคียง (Benchmarking)คู่ขนานโรงเรียนดีประจำตำบล/ โรงเรียนดีประจำอำเภอหรือโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

โรงเรียนบ้านท่าผักชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1